Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

  [Strona główna] [ Historia KWB ] [ Złoże ] [ Partnerzy ] [ Oferta ] [Odkrywka Szczerców] [Ochrona środowiska]
 


Złoża węgla brunatnego w rejonie Bełchatowa zostały odkryte i udokumentowane na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. W ramach odkrytego złoża o zasobach oszacowanych na 2 mld ton wydzielono trzy obszary jego zalegania:

1. Pole "Kamieńsk",
2. Pole "Bełchatów",
3. Pole "Szczerców".
Do eksploatacji zakwalifikowano węgiel zalegający w Polach "Bełchatów" i "Szczerców"; taką też kolejność przyjęto dla projektowania, prac przygotowawczych i eksploatacji złoża.

W 1973 roku rozpoczęto prace przygotowawcze do udostępnienia złoża w Polu "Bełchatów".

W 1975 roku utworzono Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnia Węgla Brunatnego "Bełchatów" w budowie.

Równocześnie z budową Kopalni realizowano prace związane z budową Elektrowni "Bełchatów". Dla Kopalni "Bełchatów" (Odkrywka w Polu "Bełchatów") projektowa zdolność wydobywcza wynosi 38,5 mln ton węgla/rok, natomiast dla Elektrowni "Bełchatów" założono moc 4320 MW.

Roboty górnicze związane ze zdejmowaniem nadkładu w Odkrywce (Polu) "Bełchatów" rozpoczęto w czerwcu 1977 roku, a pierwszy węgiel uzyskano w listopadzie 1980 roku.

Projektowaną zdolność wydobywczą Kopalnia osiągnęła w 1988 roku.W tym samym roku Elektrownia "Bełchatów" osiągnęła pełną zainstalowaną moc. W ostatnich latach dostawy węgla do Elektrowni wynosiły od 34 do 35 mln ton rocznie, stosownie do rocznych zapotrzebowań, których wielkość wynikała z potrzeb energetyki krajowej. Elektrownia "Bełchatów" na bazie dostarczonego przez Kopalnię paliwa produkuje ca 20% wytwarzanej w kraju energii elektrycznej, a koszt jej wytwarzania jest o 25-50% niższy od produkowanej na innych paliwach.

Bełchatowski węgiel liczy sobie ok. 20 mln lat. Jego powstanie zostało poprzedzone szeregiem różnorodnych procesów rozpoczynających się ok. 70 mln lat temu. Na terenie naszego złoża istniało wtedy ciepłe morze, które ulegało stopniowemu spłycaniu, co doprowadziło do wynurzenia się szeregu wysp, a następnie rozległego lądu.

Okres ten to tzw. regresja morska, czyli cofanie się morza, co było związane z wypiętrzaniem się Karpat. Dodatkowym efektem tego procesu było powstanie naprężeń rozciągających na dalekim przedpolu. Wskutek tych naprężeń oraz innych procesów geotektonicznych, sól zalegająca w rejonie Bełchatowa na głębokości ok. 3 km wyciskana była ku powierzchni terenu. Ubytek mas w głębi ziemi oraz naprężenie tektoniczne spowodowały powstanie struktury zwanej rowem tektonicznym Kleszczowa.

Około 20 milionów lat temu zaistniały w obrębie rowu Kleszczowa warunki umożliwiające rozwój bagniska, a następnie torfowiska. Funkcjonujące w obrębie rowu jezioro zostało wypełnione materiałem znoszonym z terenów przyległych,
a następnie ulegało powolnemu zarastaniu przez sitowia oraz roślinność turzycową. Brzegi jeziora porastały lasy podobne do dzisiejszych lasów podzwrotnikowych o znacznym udziale drzew iglastych. Okresowo lasy te pokrywały cały obszar torfowiska, tworząc tzw. torfowisko wysokie. Kolejne fazy zarastania zbiornika były powodowane przez ciągłe osiadanie dna rowu tektonicznego, co sprzyjało nagromadzeniu się miąższych osadów torfu.

Panujący wówczas na naszym kontynencie klimat ciepły i wilgotny sprzyjał rozwojowi w obrębie torfowiska procesów biochemicznych. W drzewnych zespołach dominowały wtedy drzewa typu sekwoi, platanów, magnolii i bursztynowców. Rzadziej występowały oleandry, laury czy migdałowce.

Wraz z obniżaniem się dna rowu tektonicznego osady torfowiska przykrywane były innymi osadami. Pod wpływem tych obciążeń i wzrostu temperatury wraz ze wzrostem głębokości, następowało wyciskanie wody z torfu, czyli miały miejsce tzw. procesy kompakcji, które doprowadziły do powstania pokładu węgla brunatnego.

Złoże węgla brunatnego Bełchatów charakteryzuje się dużą miąższością dochodzącą do 100m. Taka grubość pokładu nie była możliwa bez udziału procesu subsydencji, czyli powolnego osiadania dna zbiornika wskutek procesów tektonicznych. Należy pamiętać, iż 1m węgla brunatnego powstaje z ok. 4m torfu.


źródło - oficjalna strona KWB Bełchatów