Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

  [Strona główna] [ Historia KWB ] [ Złoże ] [ Partnerzy ] [ Oferta ] [Odkrywka Szczerców] [Ochrona środowiska]
 


Ruszyła Odkrywka "Szczerców"

Pierwsze decyzje w sprawie budowy Odkrywki w Polu "Szczerców" podjęte były w 1979 roku. W oparciu o nie przystąpiono do realizacji prac przygotowawczych udostępnienia złoża w Polu "Szczerców". Ówczesne założenia przewidywały budowę Odkrywki "Szczerców" o zdolności wydobywczej 12 mln ton/rok i uzyskanie pierwszego węgla w 1989 roku (równolegle miała powstać Elektrownia Osiny o mocy 6x360 MW). Kilkakrotne uruchamianie i wstrzymywanie budowy Odkrywki "Szczerców" stanowiącej wówczas inwestycję centralną zakończyło się jej definitywnym zatrzymaniem w 1991 roku (Uchwała nr 93/91 Rady Ministrów
z dnia 25.06.1991r.).
Po tamtym okresie pozostały do wykorzystania: dwie koparki nadkładowe i zwałowarka, które czasowo wykorzystywano w Odkrywce "Bełchatów", elementy odwodnienia powierzchniowego (regulacja sieci hydrograficznej) oraz elementy systemu odwodnienia wgłębnego (111 szt. studni odwodnieniowych).

Prace związane z ponownym uruchomieniem budowy Odkrywki "Szczerców" wznowiono w 1998 roku. Upływ czasu i aktualne uwarunkowania oraz potrzeby spowodowały, że Odkrywka "Szczerców" projektowana jest na zdolność wydobywczą 36,5 mln ton węgla rocznie, a najistotniejsze terminy przedstawiają się następująco:

- rozpoczęcie eksploatacji systemu odwodnienia wgłębnego - 2000r.
- rozpoczęcie robót górniczych związanych ze zbieraniem nadkładu - 21.10.2002r.
- uzyskanie pierwszego węgla - 2007/2008r.
- odwrócenie kierunku frontów eksploatacyjnych z południowego na wschodni - 2009/2010r.
- rozpoczęcie zwałowania wewnętrznego - 2011r.
- osiągnięcie docelowej zdolności wydobywczej - 2013r.
- zakończenie robót górniczych związanych z eksploatacją węgla - 2032r.
- zakończenie robót górniczych związanych z wypłyceniem wyrobisk poeksploatacyjnych - 2050r.
- zakończenie rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych w kierunku wodnym - 2100r.

Nadkład z Odkrywki "Szczerców" składowany będzie na przejściowym zwałowisku zewnętrznym i użyty będzie do wypłycenia wyrobisk poeksploatacyjnych obydwu odkrywek.

W dniu 21 października 2002r. Premier Rządu RP Pan Leszek Miller dokonał uroczystego uruchomienia koparki wchodzącej w skład I układu KTZ Odkrywki "Szczerców", a Jego Ekscelencja Biskup Adam Lepa symbolicznego poświęcenia i z tym dniem rozpoczęto udostępnianie złoża w Polu "Szczerców". W spotkaniu z tej okazji uczestniczyło liczne grono parlamentarzystów, wiceminister Skarbu Państwa Pan Piotr Czyżewski, wojewoda łódzki Pan Krzysztof Makowski, przedstawiciele władz powiatowych i gminnych oraz przedstawiciele uczestników procesu inwestycyjnego.

Dla umożliwienia rozpoczęcia robót udostępniających konieczne było wykonanie szeregu prac przygotowawczych,
z których najbardziej spektakularne było przemieszczenie dwóch maszyn podstawowych (koparki nadkładowej
i zwałowarki) i stacji napędowych przenośników z terenu Odkrywki ?Bełchatów? w rejon wkopu udostępniającego Odkrywki "Szczerców" tzw. trasą prowadzenia maszyn o długości ca 20 km. Budowa Odkrywki "Szczerców" i rozbudowa Elektrowni Bełchatów o blok 833 MW to wielka szansa tak dla regionu bełchatowskiego, jak i województwa łódzkiego.

Budowa Odkrywki "Szczerców" ma również swój wymiar finansowy. Przewiduje się, że do osiągnięcia pełnej zdolności wydobywczej poniesione zostaną nakłady w wysokości ok. 1 mld dolarów. Źródłami finansowania będą w 68% środki własne, a w 32% środki zewnętrzne. Powodzenie tego przedsięwzięcia wymaga stabilności polityki ekonomiczno-finansowej Państwa dotyczącej energetyki uwzględniającej wykorzystywanie taniego źródła energii na właściwym poziomie.

Rozwój bazy paliwowej w rejonie bełchatowskim w oparciu o Odkrywki "Bełchatów" i "Szczerców" zapewni funkcjonowanie Elektrowni "Bełchatów" do 2032 roku, choć w końcowych latach ich eksploatacji wystąpić mogą pewne niedobory w pokryciu zapotrzebowania Elektrowni na paliwo. Przedłużenie pracy Elektrowni na węglu brunatnym do lat pięćdziesiątych uwarunkowane będzie pozyskaniem węgla ze złóż satelitarnych. Jednym z największych złóż satelitarnych możliwych do wykorzystania jest złoże Złoczew w województwie łódzkim o zasobach 480 mln ton, oddalone od Elektrowni "Bełchatów" o ca 50 km.

Budowa Odkrywki "Szczerców" to również promocja polskiej myśli technicznej i polskiego przemysłu. Konsorcjum firm SKW Zgorzelec i FAMAK Kluczbork S.A. podjęło się opracowania dokumentacji, dostawy, montażu i uruchomienia zwałowarki ZGOT-15400.120 o wydajności 15400 metrów sześciennych na godzinę.

Kontrakt został zawarty, a w proces budowy zwałowarki zaangażowany jest również Zakład Produkcyjno-Remontowy KWB "Bełchatów" SA jako wykonawca niektórych podzespołów. Zwałowarka zostanie wykorzystana przy drugim układzie KTZ w Odkrywce "Szczerców".

Zamierzenia dotyczące budowy Odkrywki "Szczerców" mają prawie tyle lat co Kopalnia "Bełchatów"
Już na początku lat siedemdziesiątych rozpoczęły się prace nad opracowaniem koncepcji zagospodarowania złoża węgla brunatnego Bełchatów - Pole "Szczerców". Dnia 23 lutego 1979r. podjęta została przez Radę Ministrów Uchwała nr 39/79 w sprawie rozpoczęcia prac przygotowawczych do budowy O/Szczerców. Już 17 lipca tamtego roku rozpoczęły się roboty hydrotechniczne związane z przełożeniem koryta rzeki Krasówki.

Następna data to 18 czerwca 1981r., kiedy to Komisja Planowania przy Radzie Ministrów podjęła uchwałę
o wstrzymaniu prac przygotowawczych na O/Szczerców.

W dwa lata później ta sama Komisja 30 września 1983r. wydała decyzję o ustaleniu lokalizacji O/Szczerców,
a 14 stycznia 1985r. postanowieniem Prezydium Rządu wydało decyzję o wznowieniu budowy O/Szczerców.

Po tym postanowieniu, w dniu 15 listopada 1985r. Rada Ministrów Uchwałą nr 178 wprowadziła O/Szczerców do wykazu inwestycji planu centralnego. Po tych decyzjach ruszyły roboty przygotowawcze na O/Szczerców. Do 17 kwietnia 1990r., kiedy to Rada Ministrów Uchwałą 58/90 kolejny raz wstrzymała budowę O/Szczerców, wykonany został znaczny zakres robót przygotowawczych:

- wykonano przebudowę i regulację rzeki Krasówki na odcinku ca 22 km,
- wykonano 5600 m kanałów i rowów dla odprowadzenia wód kopalnianych,
- wykonano 112 studni odwadniających,
- rozpoczęto budowę zaplecza warsztatowo-usługowego,
- wybudowano stację energetyczną i szereg linii energetycznych,
- przejęto i wykupiono około 500 ha gruntów.

Przez okres 7 lat Kopalnia wszystkie te obiekty zmuszona była utrzymywać i zabezpieczać. W 1998r.,
po uzgodnieniach z Elektrownią "Bełchatów" odnośnie zapotrzebowania na węgiel i uzyskaniu stosownej akceptacji Ministra Skarbu roboty na O/Szczerców zostały wznowione.

źródło - oficjalna strona KWB Bełchatów