Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

  [Strona główna] [ Historia KWB ] [ Złoże ] [ Partnerzy ] [ Oferta ] [Odkrywka Szczerców] [Ochrona środowiska]
 

 

W wyniku dotychczasowej działalności Kopalni, w trakcie eksploatacji złoża węgla brunatnego wystąpiły przeobrażenia terenu i środowiska, wyrażające się przede wszystkim:

- wyłączeniem dużych obszarów z rolniczego i leśnego użytkowania,
-zmianą sieci hydrograficznej, osadniczej, komunikacyjnej, energetycznej,
-zniszczeniem pokrywy glebowej w obrębie wyrobiska, zwałowiska zewnętrznego i obiektów pomocniczych,
-powstaniem nowych form rzeźby terenu w postaci sztucznych zagłębień (wyrobiska) i wyniesień (zwałowiska zewnętrzne
i wewnętrzne),
-zmianą stosunków wód podziemnych, spowodowaną odwodnieniem złoża w wyniku czego powstał rozległy lej depresji o powierzchni około 450 km2.

Mając na uwadze uciążliwości dla środowiska spowodowane odkrywkową eksploatacją węgla, prawie wszystkie zagadnienia proekologiczne realizowane są w KWB "Bełchatów" SA z wyprzedzeniem, eliminując lub ograniczając tym samym rozmiar skutków eksploatacji.

Budowa sieci wodociągowych
Rekultywacja i renowacja użytków zielonych.

W ramach przeciwdziałania skutkom zaniku wody w płytkich ujęciach, jakimi są studnie gospodarskie, w obrębie maksymalnego, prognozowanego leja depresji zaprojektowano i wykonano ponad 2000 km sieci wodociągowych oraz 26 stacji zasilających, do których podłączonych zostało ponad 17 tys. odbiorców indywidualnych. Całość prac została sfinansowana przez Kopalnię.

W zakończonym ostatnio cyklu badań stwierdzono ujemny wpływ leja depresyjnego na części gruntów ornych. Chcąc zrekompensować rolnikom poniesione straty, równolegle z rekultywacją terenów poeksploatacyjnych, KWB "Bełchatów" SA wykonuje także rekultywację i renowację użytków zielonych. Często do rekultywowanego kompleksu włącza się występujące w sąsiedztwie nieużytki, które po zagospodarowaniu można wykorzystać rolniczo.


Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych


Osadniki wód brudnych.
Gospodarka wodna Kopalni związana jest z odwodnieniem wgłębnym i powierzchniowym odkrywki.
Wody z pompowania wgłębnego, jako wody czyste, kierowane są bezpośrednio do cieków naturalnych (II klasa czystości). W ramach ochrony rzek przed zanieczyszczonymi zawiesiną wodami pochodzącymi z odwodnienia powierzchniowego, wybudowano i oddano do eksploatacji cztery osadniki terenowe. Oczyszczanie wód w osadnikach realizowane jest na drodze sedymentacji osadów ze wspomaganiem filtra roślinnego. Oczyszczone wody zawsze mieszczą się w parametrach II klasy czystości dla wód powierzchniowych.

Teren filtra roślinnego to: miejsca lęgowe ptactwa (łabędzie, kaczki), siedlisko zróżnicowanej roślinności wodnej, skaczących żab i wielkie "akwarium" dla różnych gatunków ryb. Osadniki są też ozdobą krajobrazu oraz miejscem wypoczynku myśliwych i wędkarzy.
Dodatkowo, w miejscowości Winek, wybudowany został zbiornik retencyjno-osadowy.

Składowanie odpadów

Kopalnia posiada wysypisko odpadów nieprzydatnych zlokalizowane przy południowej krawędzi zwałowiska wewnętrznego. Niezbędne dla funkcjonowania obiektu uzgodnienia są ważne do 2008 roku. Całkowita powierzchnia przeznaczona pod składowisko wynosi 1,5 ha.
Zakład posiada opracowany "Program gospodarki odpadami w KWB "Bełchatów" SA.


Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych


W przypadku odkrywkowej działalności górniczej krajobraz ulega zmianom (sztuczne odsłonięcia: wyrobiska eksploatacyjne, górujące nad otoczeniem zwałowiska), jednak teren poeksploatacyjny z powodzeniem może być przywrócony poprzedniej lub innej działalności gospodarczej.

W przypadku KWB "Bełchatów" SA technologia zwałowania nadkładu została tak dobrana, aby zoptymalizować
i zminimalizować prace rekultywacji polegające na kształtowaniu rzeźby terenu.

W toku prac rekultywacyjnych wyróżnia się trzy fazy: fazę przygotowawczą, rekultywację podstawową i rekultywację szczegółową.

Faza rekultywacji podstawowej polega na:
- właściwym ukształtowaniu rzeźby zwałowiska,
-połączeniu z terenami przyległymi poprzez budowę systemu dróg i pochylni,
- budowie systemu odwodnienia powierzchniowego,
- izolacji lub neutralizacji gruntów nieprzydatnych do rekultywacji,


Faza rekultywacji szczegółowej w aspekcie biologicznym sprowadza się do odtworzenia gleby oraz wytworzenia odpowiedniego siedliska niezbędnego do egzystencji określonego zbiorowiska roślinnego, zgodnie z przyjętym kierunkiem rekultywacji i zagospodarowania.


źródło - oficjalna strona KWB Bełchatów